Πώς να σώσετε την επιχείρησή σας από τα χρέη με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Της Κατερίνας Βαμβακούση

Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος

Πολλά έχουν ειπωθεί για την εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων που προβλέπει ο Νόμος 4469/2017, ο οποίος ουσιαστικά εφαρμόζεται από τις 03.08.2017 με την ενεργοποίηση υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/). Λίγοι όμως είναι αυτοί που έχουν κατανοήσει πώς λειτουργεί ο μηχανισμός και τι θα πρέπει να προσέξουν, εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν στις ευεργετικές του διατάξεις.

Τα βασικά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων είναι:

1. Tι ρυθμίζεται με τον εξωδικαστικό μηχανισμό;
Ρυθμίζεται το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τόσο οι ιδιώτες πιστωτές, όσο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, δηλ. το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ..

2. Ποια πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής έχουν:
• Τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
• Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή οι έμποροι.
Δεν μπορεί να υπαχθεί δηλαδή κάθε πρόσωπο που δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα, π.χ. ιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο;
α. Ο οφειλέτης σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχει:
-θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην περίπτωση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα,
-θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση, στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
β. Περαιτέρω, θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές να υπερβαίνουν τις 20.000 €.

4. Ποιοι δικαιούνται να εκκινήσουν τη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού;
Α. Ο οφειλέτης, με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
Β. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν επίσης να εκκινήσουν τη διαδικασία ως «πιστωτές».

5. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει στη διαδικασία ένας ελάχιστος αριθμός πιστωτών;
Για να προχωρήσει η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, ο Νόμος θέτει ως προϋπόθεση ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πιστωτών, που ανέρχεται σε 50% των συνολικών απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής 120 επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής τους στο νέο Νόμο και οι φάκελοί τους έχουν σταλεί στους πιστωτές, ενώ οι αιτήσεις 750 εταιρειών βρίσκονται σε «ώριμο στάδιο» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνολικά από τη λειτουργία της πλατφόρμας τον Αύγουστο έχουν κατατεθεί άνω των 6.500 αιτήσεων!
Σύμφωνα με τις δηλώσεις άλλωστε του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικού Χρέους «μέχρι τη ψήφιση αυτού του νόμου, δεν μπορούσες να διαπραγματευτείς με το δημόσιο, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα», όπως αντίθετα συμβαίνει εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες της Ε.Ε.!
Η προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων είναι ένα πρώτο βήμα προς την αποτελεσματικότερη επίλυση ζητημάτων υπερχρέωσης, που προκάλεσε η οικονομική κρίση στην χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι μέσω της συνεχούς λειτουργίας της πλατφόρμας αιτήσεων θα διαπιστωθούν και ενδεχόμενα προσκόμματα στην διαδικασία. Έτσι, θα γίνουν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του νομοθέτη, που είναι η στήριξη των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων!
1